Kmeťkova 16, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Zásady ochrany osobných údajov (Privacy Policy)

Naša advokátska kancelária – Advokátska kancelária – JUDr. Dominik Lednický, s.r.o., so sídlom: Kmeťkova 16, 949 01 Nitra, IČO: 53 325 371, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 52334/N je považovaná za prevádzkovateľa vo vzťahu k Vašim osobným údajom a je zodpovedná za spracúvanie Vašich osobných údajov pri používaní našej webovej stránky.

Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne, a osobné údaje spracúvame v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi, medzi ktoré patrí najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Hlavným účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť Vám transparentné informácie o Vašich právach spojených so spracúvaním Vašich osobných údajov, o účeloch a právnych základoch takéhoto spracúvania, ako aj ďalších podstatných otázkach, ktoré sú so spracúvaním Vašich osobných údajov spojené.

 1. Naše kontaktné údaje

Naša advokátska kancelária Vás chce ubezpečiť, že pokiaľ ide o spracúvanie Vašich osobných údajov, tak s Vami bude vždy otvorene komunikovať. V prípade, že budete mať otázky o spracúvaní Vašich osobných údajov, alebo budete chcieť uplatniť niektoré z Vašich práv, môžete tak urobiť kedykoľvek prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Advokátska kancelária – JUDr. Dominik Lednický, s.r.o.

Kmeťkova 16
949 01 Nitra
e-mail: office@law-company.sk
tel.: +421917366039

 1. Účel a právny základ spracúvania

Vaše osobné údaje spracúvame len v prípade, že na to máme jasne stanovený účel (prečo osobné údaje spracúvame) a takéto spracúvanie je podložené zákonným právnym základom (na základe čoho sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje).

Na našej webovej stránke je umiestnený kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého nám môžete zaslať Vašu otázku. V prípade, že sa rozhodnete kontaktný formulár vyplniť a odoslať, budeme spracúvať Vaše nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, a okrem nich budeme spracúvať aj údaje obsiahnuté v texte Vašej otázky (ak tam nejaké sú). Pri kontaktnom formulári osobné údaje spracúvame za účelom riadneho a adresného zodpovedania Vašej otázky. Právnym základom pre takéto spracúvanie je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ktorým je vykonanie opatrení vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu na základe Vašej žiadosti. Ak ste nás kontaktovali ako kontaktná osoba právnickej osoby, tak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GPDR. Naším oprávneným záujmom je v tomto prípade plnenie predzmluvného vzťahu voči právnickej osobe, v mene ktorej nás kontaktujete. Ide o oprávnený záujem, ktorý je všeobecne akceptovaný, jasne preukázateľný, a v obchodných vzťahoch nevyhnutný. V prípade Vášho záujmu Vám môžeme poskytnúť detailný popis tohto oprávneného záujmu.

 1. Kategórie príjemcov Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime, pričom ich nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré nám poskytujú služby potrebné pre našu činnosť. Patria sem najmä osoby, ktoré nám poskytujú cloudové služby či IT služby, a tiež naši odborný poradcovia, medzi ktorých patria najmä spolupracujúci advokáti či účtovníci. Zároveň Vás chceme informovať, že v prípade ak nám takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 1. Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V prípade, že by k takémuto prenosu predsa len malo dôjsť, zaväzujeme sa, že budeme spolupracovať len s partnermi poskytujúcimi primerané záruky ochrany osobných údajov, a že takýto prenos sa bude vykonávať na základe štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov, a v závislosti od konkrétneho prípadu, aj na základe iných primeraných záruk.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účel, pre ktorý sa spracúvajú. Konkrétne, v prípade spracúvania Vašich osobných údajov z kontaktného formulára, sú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu spracovania Vašej otázky, a následne po čas potrebný na riadny výkon / ochranu našich práv. Z dôvodu, že obsahom kontaktného formulára môžu byť rôzne požiadavky, a to tak od fyzických osôb, ako aj právnických osôb, dobu spracúvania nie je možné objektívne vymedziť konkrétnym časovým údajom.

V prípade, že tak budú ustanovovať osobitné právne predpisy, tak osobné údaje budeme spracúvať po dobu, ktorá je ustanovená v týchto osobitných právnych predpisoch. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečíme ich výmaz a/alebo anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR a Zákonom.

 1. Poskytnutie Vašich osobných údajov

Chceme Vás informovať, že Vaše osobné údaje nám poskytnúť nemusíte. V tejto súvislosti prosím zoberte na vedomie, že ak nám osobné údaje neposkytnete, tak nebudeme môcť spracovať Vaše otázky z kontaktného formulára.

 1. Vaše práva

Vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov Vám ako dotknutej osobe v zmysle GDPR patria viaceré práva. Konkrétne máte:

 • Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom

 • Právo na opravu Vašich osobných údajov;

 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov;

 • Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;

 • Právo na prenosnosť údajov Vašich osobných údajov, a

 • Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov.

Zároveň, ak máte pocit, že Vaše osobné údaje nie sú spracúvané správne, tak máte právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade, že máte pochybnosti o tom, či môžete uplatniť Vaše práva, tak Vám odporúčame prečítať si články 15 až 22 GDPR; nariadenie GDPR je dostupné tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504 alebo nás môžete priamo kontaktovať na adrese uvedenej vyššie v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a my Vám poskytneme ďalšie vysvetlenia.

 1. Odkazy na iné stránky a cookies tretích strán

Na našej webovej stránke môžu byť umiestnené odkazy na webové stránky tretích strán (napr. Google Maps, LinkedIn, Facebook, či WhatsApp). Nemáme žiadny vplyv na to, do akej miery sa na týchto webových stránkach dodržiavajú príslušné predpisy o ochrane osobných údajov (vrátane politky cookies). Preto Vám odporúčame, aby ste sa ešte pred použitím externého obsahu oboznámili aj s príslušnými zásadami ochrany osobných údajov a politikou cookies. Politiku cookies tretích strán môžete nájsť na nasledovných stránkach:

Samozrejme platí, že ak sa rozhodnete nevyužiť odkazy na webové stránky tretích strán, tak Vaše osobné údaje a/alebo cookies tieto tretie strany spracúvať nebudú.

Na našej webovej stránke nemáme umiestnené žiadne naše vlastné cookies – tzv. cookies prvej strany.

 1. Platnosť týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od nižšie uvedeného dňa. Vyhradzujeme si právo tieto zásady kedykoľvek zmeniť. Samozrejme s účinnosťou do budúcnosti. Zmeny môžu nastať najmä v prípade technických úprav webovej stránky alebo po revízií predpisov o ochrane osobných údajov. K aktuálnej verzii zásad ochrany osobných údajov budete mať vždy prístup priamo z našej webovej stránky.

05.05.2021