Kmeťkova 16, 949 01 Nitra, Slovenská republika

naše služby

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby takmer vo všetkých odvetviach práva v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii s dôrazom na profesionálny prístup a individuálne potreby klienta v slovenskom a anglickom jazyku.

 • Právne služby týkajúce sa občianskoprávnych zmlúv
  (kúpna zmluva, zmluva o dielo, darovacia zmluva, zámenná zmluva, a pod.)
 • Právny služby a zastupovanie vo veciach náhrady škody a bezdôvodného obohatenia
 • Právne služby vo veciach vlastníckych práv a vecných práv k cudzím veciam (práva zodpovedajúce vecným bremenám, záložné a zádržné právo)
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zastupovanie v súdnych a exekučných konaniach
 • Riešenie susedských sporov a sporov týkajúcich sa podielového spoluvlastníctva
 • Zakladanie obchodných spoločností, prevody obchodných podielov, zápis všetkých zmien v obchodných spoločnostiach, príprava korporátnych dokumentov (spoločenská zmluva, zakladateľská listina,…)
 • Vypracovanie a kontrola jednotlivých zmlúv v rámci obchodných záväzkových vzťahov
 • Zastupovanie v obchodných sporoch pred príslušnými orgánmi
 • Zastupovanie v konaniach obchodného registra
 • Registrácia ochranných známok v rámci SR, EÚ a medzinárodných ochranných známok
 • Zápis do Registra partnerov verejného sektora
 • Príprava komplexnej právnej dokumentácie pri prevodoch vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vrátane návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (aj elektronickou formou)
 • Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností. Príprava komplexnej právnej dokumentácie pri prevodoch vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vrátane návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (aj elektronickou formou)
 • Príprava a posudzovanie rezervačných, kúpnych, zámenných, darovacích, záložných, nájomných a iných zmlúv
 • Komplexné právne služby týkajúce sa pozemkových úprav
 • Kompletný právny servis týkajúci sa vybavenia prechodných pobytov
 • Kompletný právny servis týkajúci sa získania občianstva
 • Príprava zmluvnej dokumentácie športovcov, športových odborníkov a športových organizácii
 • Zastupovanie klientov pred národnými a medzinárodnými športovými orgánmi (Komora pre riešenie sporov SFZ, FIFA Dispute Resolution Chamber,…)
 • Komplexné právne služby týkajúce sa interných športových predpisov medzinárodných organizácii (FIFA, UEFA) a interných predpisov jednotlivých národných zväzov
 • Vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z porušenia zmluvných záväzkov a športových noriem
 • Zastupovanie vo veciach uplatňovania nároku na výchovné (training compensation) a príspevkov solidarity (solidarity payments)
 • Právne služby vo veciach rozvodu manželstva
 • Právne služby vo veciach úpravy vyživovacích povinností
 • Právne poradenstvo a zastupovanie vo veciach zrušenia a vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, ako aj v územných, stavebných, katastrálnych a kolaudačných konaniach
 • Príprava právnej dokumentácie v rámci stavebného práva (developerské zmluvy, zmluvy o výstavbe a iné)
 • Zastupovanie vo veciach správneho súdnictva

Ceny služieb

Cena právnych služieb sa určuje na základe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
V závislosti od individuálnych požiadaviek klienta a konkrétnych osobitostí prípadu, je možné dohodnúť viaceré spôsoby odmeny advokáta.
Zmluvnú odmenu je možné dohodnúť ako: hodinovú, paušálnu, podielovú, tarifnú alebo kombinovanú odmenu.

profil

ODBORNÉ VZDELANIE A PRAX

JUDr. Dominik Lednický v roku 2015 úspešne ukončil druhý stupeň vysokoškolského stupňa na Paneurópskej vysokej škole, fakulte práva v Bratislave.

V roku 2013 sa zúčastnil vzdelávacieho programu ERASMUS, v rámci ktorého študoval jeden semester na Turgut Özal University v hlavnom meste Turecka v Ankare, kde okrem rozšírenia právneho obzoru nadobudol aj základy tureckého jazyka. Počas vysokoškolského štúdia získaval prvé praktické skúsenosti v Advokátskej kancelárii Ružička Csekes v Bratislave.

Po skončení štúdia začal pracovať ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii Jurovatý & Partners v Nitre. V roku 2017 úspešne zložil rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu na základe čoho mu bol udelený titul „JUDr.“ (doktor práv).

V roku 2020 úspešne absolvoval advokátske skúšky a od septembra 2020 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod reg. č. 8068.

JUDr. Dominik LEDNICKÝ

advokát

napíšte nám

Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné tu.